Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZALENVERHUUR ‘T OUDE PAROCHIEHUIS BV

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, optie en overeenkomst met betrekking ter beschikking stellen van zalen en andere ruimtes door Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV ten behoeve van enige opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV en derden waarop Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV deze van toepassing heeft verklaard.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2 De prijzen en tarieven in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s inclusief BTW.

2.3 Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.

3 Opties en overeenkomsten

3.1 Een door Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV verstrekte optie vervalt na verloop van de termijn waarvoor de optie is afgegeven. Als er geen termijn is overeengekomen, vervalt de optie 1 maand voor de datum waar de optie betrekking op heeft. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de optie, staat de betreffende ruimte ter vrije beschikking aan Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV.

3.2 Een overeenkomst kan slechts op drie manieren tot stand komen, te weten door: (i) volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever binnen de aanvaardingstermijn; (ii) schriftelijke melding door de opdrachtgever dat hij gebruik maakt van een aan hem verstrekte optie binnen de optietermijn; en door: (iv) het feitelijke in gebruik nemen door opdrachtgever van een door Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV ter beschikking gestelde ruimte.

4 Informatieverstrekking

4.1 Bij het sluiten van de overeenkomst zal de opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke schatting maken van het aantal verwachte personen. De opdrachtgever houdt Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV op de hoogte van grote veranderingen in het aantal verwachte personen. Uiterlijk 7 werkdagen voor de bijeenkomst zal de opdrachtgever het definitief aantal bezoekers doorgeven (het ‘reserveringsaantal’).

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever of deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV zijn verstrekt, heeft Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV het recht de reservering te annuleren en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV mag de uit de annulering en/of ontbinding voortvloeiende schade en kosten vervolgens op basis van redelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV is uitgegaan van door een opdrachtgever c.q. een deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV kenbaar behoorde te zijn.

5 Gebruik van het gehuurde

5.1 De opdrachtgever mag het gehuurde slechts gebruiken voor het doel dat aan Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV is meegedeeld.

5.2 De opdrachtgever staat jegens Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV in voor alle personen die zich in of in de nabijheid van de gehuurde ruimte bevinden (‘bezoekers’).

5.3 De opdrachtgever en de bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en ordemaatregelen van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV, alsmede aan de door Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV en de brandweer gegeven instructies met betrekking tot (brand)veiligheid.

5.4 De opdrachtgever mag meegebrachte apparatuur niet zonder toestemming van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV aansluiten op apparatuur van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV. Het voorgaande geldt niet voor het aansluiten van laptops voor bijvoorbeeld het houden van presentaties.

5.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de bezoekers en voor derden duidelijk is dat hij, en niet Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV, optreedt als organisator van de bijeenkomst.

5.6 De gehuurde ruimte dient door de opdrachtgever te worden opgeleverd in staat waarin deze voor gebruik verkeerde.

6 Catering

6.1 Indien catering overeengekomen is geldt dat de prijs daarvoor wordt berekend op basis van het aantal personen.

6.2 Indien het aantal personen lager blijkt te zijn dan het reserveringsaantal, dan wordt de prijs berekend op basis van het reserveringsaantal. Indien het aantal personen hoger blijkt te zijn dan het reserveringsaantal, dan geldt het daadwerkelijke aantal personen.

6.3 Indien een prijs (gedeeltelijk) op basis van nacalculatie is overeengekomen en heeft de opdrachtgever een omzetgarantie afgegeven, dan is de opdrachtgever in beginsel verplicht de prijs op basis van nacalculatie te voldoen. Is deze prijs lager dan de omzetgarantie, dan is hij verplicht een bedrag gelijk aan de omzetgarantie te voldoen.

6.4 Indien bezoekers in of bij de gehuurde ruimtes niet door Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV verzorgde consumpties nuttigen, dan is de opdrachtgever kurken- c.q. keukengeld verschuldigd. Dit bedrag zal in redelijkheid worden vastgesteld door Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV.

7 Annulering van reserveringen door opdrachtgever

7.1 Annulering door opdrachtgever of deelnemer van een reservering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

7.2 Indien opdrachtgever een reservering annuleert is hij gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen reserveringsprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV te betalen bij annulering.

Na bevestiging bedraagt de annuleringsvergoeding 5% van de opdracht
met een minimum van € 125,- .

Annuleert u tot :

4 maanden voor aanvang van de opdracht:  5% vergoeding

3 maanden voor aanvang van de opdracht:  10% vergoeding

2 maanden voor aanvang van de opdracht: 20% vergoeding

1 maand voor aanvang van de opdracht: 35% vergoeding

14 dagen voor aanvang van de opdracht: 60% vergoeding

7 dagen voor aanvang van de opdracht: 85% vergoeding

Bij latere annulering en bij een zonder annuleren niet gebruik maken van de opdracht: 100% vergoeding.

 

7.3 Indien de reservering gedeeltelijk geannuleerd wordt, geldt dat de opdrachtgever de annuleringskosten verschuldigd is over het geannuleerde deel. Bij gedeeltelijk annulering is Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV gerechtigd de overeenkomst geheel te ontbinden, tenzij dit niet in verhouding staat tot (de gevolgen van) de gedeeltelijke annulering voor Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV.

8 Annulering, wijziging en ontbinding door Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV

8.1 Het is Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV toegestaan om de opdrachtgever een andere ruimte ter beschikking te stellen dan waarvoor de reservering was geplaatst, tenzij dit onmiskenbaar en objectief beoordeeld onredelijk bezwarend is voor de opdrachtgever. Indien dat laatste het geval is, heeft de opdrachtgever het recht om de reservering kosteloos te annuleren.

8.2 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden en/of de wet bepaalde is Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV bevoegd de reservering te annuleren en/of de overeenkomst op te zeggen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst door Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.3 Indien de overeenkomst om welke reden dan ook wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Indien Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV een reservering annuleert of de overeenkomst ontbindt, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9 Tarief

9.1 De ruimtes worden verhuurd voor een of meer blokken van 5 uur.

9.2 Als een opdrachtgever de ruimte langer gebruikt dan de overeengekomen tijd is hij tevens de gehele prijs voor het opvolgende blok van 5 uur verschuldigd, onverminderd het recht van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV om de zaal op ieder moment te ontruimen.

9.3 Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV is bevoegd de tarieven per 1 januari van elk jaar te verhogen, ook voor lopende opdrachten.

9.4 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij de bevoegdheid tot verhoging voortvloeit uit de wet.

9.5 Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en, bij abonnementen en andere duur overeenkomsten, de datum waarop deze ingaat.

10 Betaling

10.1 Betaling voor bedrijven dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
Betaling voor particulieren dient te geschieden voor aanvang van de overeengekomen evenementdatum op een door Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen.

10.2 Indien de betaling plichtige (zijnde de opdrachtgever, de deelnemer of iemand anders die zich tot betaling heeft verplicht) in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is hij de wettelijke (handels)rente en, naast eventuele gerechtelijke kosten, 15% incassokosten verschuldigd.

10.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de betalingplichtige tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van de betalingplichtige zijn de vorderingen van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV op de betalingplichtige onmiddellijk opeisbaar.

10.4 Gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens tot betaling van de rente en tenslotte tot betaling van de hoofdsom.

11 Klachten

11.1 Aangenomen wordt dat het gehuurde en de daarbij eventueel gehuurde apparatuur door de opdrachtgever in goede staat van onderhoud is aanvaard, zonder zichtbare gebreken is en goed functioneert, tenzij de opdrachtgever binnen een uur na aanvang van de huur aan Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV melding doet van door hem geconstateerde gebreken.

11.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 dienen klachten binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na zaalhuur schriftelijk te worden gemeld aan Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV in staat is adequaat te reageren.

11.3 Indien een klacht gegrond is, heeft Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV de keuze om ofwel een vervangende zaalhuur aan te bieden ofwel de geleden schade te vergoeden.

12 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.2 De aansprakelijkheid van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV is verder beperkt tot de reserveringsprijs, dan wel, indien de aanspraak voortvloeit uit een abonnement of een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief.

12.3 Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV.

13 Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

13.2 Het bepaalde in artikel 14.1 geldt niet indien Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV of de opdrachtgever op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren.

14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op elke overeenkomst tussen Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De rechter in de vestigingsplaats van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15 Privacy Statement

15.1 Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV respecteert de privacy en zal persoonsgegevens slechts in overeenstemming met dit Privacy Statement en de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken.

15.2 Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV legt de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, zoals naam, (e-mail)adres, en telefoon(fax-)nummer vast in een gegevensbestand.

15.3 De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met de betrokkene te sluiten en gesloten overeenkomsten en onze klant administratie. Hiernaast gebruikt Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV de gegevens om de betrokkenen op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen.

15.4 De persoonsgegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of de aanbiedingen zoveel mogelijk op de betrokkene persoonlijk af te stemmen en om de diensten te verbeteren.

15.5 Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV zal de persoonsgegevens niet zonder de voorafgaande toestemming van de betrokkene aan derden verstrekken.

15.6 Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV persoonsgegevens verwerkt, kunt u schriftelijk contact opnemen met Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152, 3641 AJ Mijdrecht. Email : info@oudeparochiehuis.nl.

15.7 U Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis tevens schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens zoals opgenomen in het bestand van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis BV in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen.

—————————————————————————–

Aanpassingen : 27 oktober 2018 : artikel 15.6 email adres gewijzigd in info@oudeparochiehuis.nl